Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt bedoeld met;
  • ToolboxEBP.nl: de eigenaar en  beheerder van het domein ToolboxEBP.nl;
  • Gebruik: alle (legitieme) handelingen met betrekking tot het lezen en bewerken van de content van websites binnen het domein “ToolboxEBP.nl”;
  • Gebruiker: elke bezoeker, hetzij medewerker, abonnee of derde van de website binnen het domein ToolboxEBP.nl;
  • Content: alle binnen het domein ToolboxEBP.nl aanwezige openbare en afgeschermde materiaal en materiaal dat hierbinnen beschikbaar wordt gesteld vanuit andere locaties.
 2. Deze disclaimer is van toepassing op alle content, welke wordt aangeboden onder en via het domein ToolboxEBP.nl;
 3. Het gebruik van de content veronderstelt dat de gebruiker op de hoogte is van en instemt met de inhoud en bedoeling van deze disclaimer;
 4. De content binnen het domein ToolboxEBP.nl en de content welke via dit domein beschikbaar gesteld wordt, is met zorg samengesteld en wordt met zorg beheerd, echter ToolboxEBP.nl noch de auteur(s) aanvaardt / aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van (onjuistheden van) het getoonde;
 5. De auteur(s) binnen het domein ToolboxEBP.nl verklaren dat door hen aangeboden of toegevoegde content vrij is van intellectuele rechten van derden, anders dan de intellectuele rechten van de betreffende auteur en / of ToolboxEBP.nl. Aangeboden materialen worden via ToolboxEBP.nl voor persoonlijk gebruik beschikbaar gesteld met toestemming van de betreffende auteur. Het is niet toegestaan materialen te vermenigvuldigen, of publiceren in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende auteur.
  Indien u naar uw mening aanspraak kunt maken op intellectueel eigendom ten aanzien van enige content welke wordt aangeboden onder en via het domein ToolboxEBP.nl, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen;
 6. De content binnen het domein ToolboxEBP.nl en de content welke via dit domein beschikbaar gesteld wordt zijn intellectueel eigendom van respectievelijk de auteur danwel ToolboxEBP.nl;
 7. Het is nadrukkelijk niet toegestaan openbare danwel afgeschermde content binnen het domein ToolboxEBP.nl en de content welke via dit domein beschikbaar gesteld wordt over te nemen of elders te publiceren op enige bekende of nog onbekende wijze;
 8. In geval van onduidelijkheden of twijfel met betrekking tot de inhoud, bedoeling of interpretatie van deze disclaimer dient contact opgenomen te worden met ToolboxEBP.nl;
 9. Voor officiële informatie over ToolboxEBP.nl en de daartoe behorende onderdelen wordt u verwezen naar de website op ToolboxEBP.nl;