Privacy & cookies

Op deze pagina leggen wij graag uit hoe wij om gaan met uw gegevens. Als u hierover vragen of opmerkingen hebt, kunt u natuurlijk contact opnemen, via emailtelefonisch of het contactformulier op deze website.

Het is in de eerste plaats belangrijk om op te merken dat uw persoonsgegevens en al datgene wat ons in de uitvoering van mijn werkzaamheden of het verlengde daarvan wordt verteld of op een andere wijze bekend gemaakt wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Aan derden, inclusief zorgverzekeraars en doorverwijzende instanties of personen wordt, behoudens een wettelijke verplichting, géén informatie verstrekt tenzij hierover vooraf expliciet met u is gecommuniceerd.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens, als bezoeker van de site, deelnemer in onderzoek of cursist in een training kunnen verwerkt, gebruikt en opgeslagen worden teneinde de dienstverlening en daarbij noodzakelijke communicatie, waaronder het maken van afspraken en het opstellen van offertes en overeenkomsten vanuit Alsook mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die u zelf aan mij hebt verstrekt en waarvan u zelf heeft kunnen controleren op correctheid en volledigheid.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden, indien van toepassing op uw situatie:

 • Voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer(s),
 • e-mailadres,
 • overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, inclusief berichten services zoals WhatsApp.

De genoemde persoonsgegevens zullen worden bewaard tot maximaal één jaar na de beëindiging van de overeenkomst en korter indien dat wettelijk verplicht is, of zo lang als wettelijk vereist wordt. Wij bewaren uw gegevens bij voorkeur niet langer dan strikt noodzakelijk is.

De volgende bewaartermijnen gelden op het moment van opstellen van deze privacyverklaring op basis van wettelijke voorschriften of goed ondernemerschap of onderzoek;

 • Persoonsgegevens t.b.v. facturering voor belastingen, tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst,
 • Anonieme, ruwe onderzoeksgegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste raadpleging of zo lang als is overeengekomen met een opdrachtgever.
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn tezamen met het verzamelen van onderzoeksgegevens worden direct nadat het bewaren daarvan voor het onderzoek niet meer relevant is, verwijderd. Deze gegevens worden altijd apart van de inhoudelijke onderzoeksgegevens bewaard en nooit gedeeld met derden.

WIj nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen worden in elk geval genomen;

 • De web-site is voorzien van TLS (voorheen SSL). Hierdoor worden gegevens met u als gebruiker van de web-site uitgewisseld via een beveiligde verbinding, welke u herkent aan het hangslotje in de adresbalk van uw internetbrowser. Ook start het internetadres van ToolboxEBP.nl met “https”.
 • De apparatuur waarop gegevens worden verwerkt zijn voorzien van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • De internetverbinding waarvan de apparatuur waarop gegevens worden verwerkt gebruik maakt is voorzien van extra beveiliging tegen inbraak en ander misbruik.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor uw identificatie worden gescheiden van eventuele onderzoeksgegevens opgeslagen en bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch of via e-mail contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toolboxebp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gegevens die in het kader van onderzoek verzameld worden, worden geanonimiseerd verwerkt en opgeslagen. Als dat gebeurt heeft u hiervoor toestemming gegeven door hiervoor in te stemmen bij het insturen van een vragenlijst of ondertekenen van toestemming bij een interview. Eventuele opgeslagen gegevens (antwoorden op een vragenlijst) worden anoniem opgeslagen en zijn derhalve alleen te verwijderen als vast te stellen is dat deze door u zijn gegeven. Dit is alleen mogelijk bij vragenlijsten waarbij een viertal identificatievragen is gesteld, waarbij alleen u uw antwoorden weet.

Problemen & klachten

Bij een vermoeden of constatering van een gegevenslek, misbruik van gegevens of andere onrechtmatigheid word u verzocht contact op te nemen, via emailtelefonisch of het contactformulier op deze website. Indien van toepassing, bijvoorbeeld bij gegevensverzameling en -verwerking voor een aan Avans Hogeschool gerelateerd onderzoek, kunt u ook een melding maken of klacht indienen via Avans Hogeschool (servicelijn.dif@avans.nl).

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookiebeleid

De web-site Alsook.nl  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de web-site en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.