Informatie “Informed consent”

U bent gevraagd deel te nemen aan ons onderzoek en daarvoor één of enkele vragenlijsten in te vullen of mee te werken aan een interview. Op deze pagina leggen wij u uit wat er met uw gegevens gedaan wordt, dat u vrijwillig deelneemt en daarom ook op elk moment kunt stoppen met uw deelname aan het onderzoek.

Informatie over het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar de implementatie van evidence-based practice (EBP) onder verpleegkundigen. In dit onderzoek wordt gewerkt aan de volgende vraagstelling;

Wat is de invloed van het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) en de uitkomstverwachting (outcome expectancy) gerelateerd aan EBP-activiteiten onder verpleegkundigen op hun deelname aan het EBP-proces en op welke manier zijn deze factoren positief te beïnvloeden zodat verpleegkundigen actief deelnemen aan het EBP-proces?

Op dit moment wordt in dit onderzoek een aantal vragenlijsten afgenomen, waarvan u kunt zijn uitgenodigd om er één of meer op één of meer momenten in te vullen. Daarnaast worden ook op andere manieren gegevens verzameld.

  • Beleving van vertrouwen in eigen kunnen bij EBP-activiteiten (interviews),
  • Ondersteuning door leidinggevende & werkomgeving voor EBP-activiteiten (vragenlijst, vertaling en validatie meetinstrument),
  • Vertrouwen in eigen kunnen en uitkomstverwachting bij EBP-activiteiten (vragenlijst, vertaling en validatie meetinstrument),
  • Factoren die het vertrouwen in eigen kunnen en uitkomstverwachting bij EBP-activiteiten kunnen verbeteren (Q-methodologisch onderzoek).

De deelonderzoeken waar deelnemers voor geworven en bevraagd worden zijn;

  • Interviews en Q-interviews,
  • Vertaling en validatie van beide meetinstrumenten,
  • Longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van het vertrouwen in eigen kunnen en uitkomstverwachting bij EBP-activiteiten tijdens deelname aan een EBP-werkvorm (Journal club, Werkgroep etc.), of initiele scholing of bijscholing.

Uw gegevens in dit onderzoek

Alle gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden zo veel mogelijk geanonimiseerd verzameld en in elk geval geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt.

Dit onderzoek vereist dat gegevens die op een eerder moment zijn verzameld gekoppeld kunnen worden aan gegevens die op een later moment bij dezelfde deelnemer verzameld worden. Om dit mogelijk te maken zonder de anonimiteit op te geven, wordt gebruik gemaakt van een vijftal identificatievragen waarmee een -vrijwel zeker- unieke code wordt gegenereerd. Deze code is ook -vrijwel zeker- onveranderlijk en alleen te genereren door de deelnemer.

Wanneer u hebt deelgenomen aan een deelonderzoek in dit promotieonderzoek kan aan u worden gevraagd of er ter verificatie of bijvorobeeld voor een vervolginterview nogmaals contact met u mag worden opgenomen. In dat geval worden uw persoonsgegevens apart geregistreerd en bewaard door de onderzoekers, zo lang als relevant en maximaal voor de duur van het onderzoek.

Meer informatie over het bewaren van uw gegevens leest u op deze pagina.

Uw vrijwillige deelname

Uw deelname aan ons onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment uw deelname aan het onderzoek beeindigen of onderbreken, zonder dat dit voor u consequenties heeft. Natuurlijk horen wij dan graag wat uw reden is om uw medewerking te beeindigen, maar u hoeft daarvan geen reden op te geven.

U kunt uw medewerking onderbreken door geen gehoor te geven aan onze uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. U kunt uw medewerking beeindigen door een email te sturen aan onderzoek@alsook.nl met het verzoek uit de mailinglijst verwijderd te worden.

Wanneer u voor dit onderzoek werd uitgenodigd via uw werkgever of opleidingsinstelling kunnen wij u niet uit de verzendlijst verwijderen, omdat wij niet over die gegevens beschikken. Wij verzoeken u dan vriendelijk om (uit onze naam) via uw werkgever of opleidingsinstelling verzonden uitnodigingen te negeren.

U kunt ook met terugwerkende kracht uw gegevens uit het onderzoek laten verwijderen, voor zover die gegevens kunnen worden herleid naar uw persoon. De wijze waarop u kunt verzoeken om reeds verzamelde gegevens te laten verwijderen leest u op deze pagina.

Uw toestemming

Met het insturen van uw vragenlijst geeft u toestemming voor het geanonimiseerd opslaan en verwerken van uw gegevens voor dit onderzoek. Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld zonder dat daarvoor apart expliciet om toestemming is gevraagd.

Wanneer sprake is van een individueel of groepsinterview wordt u gevraagd een specifiek voor dat interview of een serie interviews geldende instemming te ondertekenen. Daarop staat dat u instemt met het geanonimiseerd opslaan en verwerken van uw gegevens en dat u instemt met het bewaren en verwerken van voor deze gegevensverzameling gemaakt geluids- en/of beeldmateriaal.

In alle gevallen kunt u uw instemming zonder consequenties voor uzelf intrekken en/of uw medewerking aan dit onderzoek afbreken.

Privacy en cookies

Meer over hoe wij omgaan met uw gegevens en de cookies die op deze website gebruikt worden kunt u op deze pagina meer lezen.